Οι Χάρτες του Magocsi

Οι Χάρτες του P. R. Magocsi
(Χαρτογραφικός σχεδιασμός: Geoffrey J. Matthews)

Χάρτης 1: Εκπαίδευση και κουλτούρα μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα
Ίδρυση πανεπιστημίων και έναρξη λειτουργίας τυπογραφείων 1400-1800

Χάρτης 2: Ανάπτυξη καναλιών (διωρύγων) και σιδηροδρόμων πριν το 1914

Λεπτομέρεια: το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας το 1914

Το (ενεργό) σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας σήμερα (2017, πηγή: www.openstreet.org)

Χάρτης 3: Βιομηχανική ανάπτυξη 1945-1989

Πηγή: P. R. Magocsi (1993), Historical Atlas of East Central Europe, University of Washington Press – Cartographic design by Geoffrey J. Matthews